การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงนามสนับสนุนโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของเทศบาลนครนครสวรรค์

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครนครสวรรค์ ในพิธีลงนามมี นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายวิสุทธิ์ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสมิต เสริมนิภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายณัฐวุฒิ จีนมหันต์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้ประสานงานโครงการฯ และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

พิธีลงนามฯ จัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวทางดำเนินงานในการให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งมีส่วนในการลดภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการที่ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ที่ส่วนหนึ่งจะได้มีการส่งเสริมด้าน Smart Energy คือการทำให้เมืองสามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมดุลระหว่างการผลิต การใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงการไฟฟ้าหลัก และ Smart Environment คือ การบริหารจัดการเมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของเสีย การเฝ้าระวังภัยภิบัติ อีกทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.