..แม่โจ้..รับมือต้าน COVID19 ..เพื่อป้องกันระวังการติดเชื้อโรคไวรัสร้ายมหันตภัยมืด..

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ม.แม่โจ้ ประกาศให้สอนออนไลน์-เลื่อนกิจกรรม-เลี่ยงการเดินทาง เตรียมรับมือ COVID-19
⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือเร่งด่วน ในการพิจารณาแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
??????????
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
??????????
ด้านการเรียนการสอน
– ให้งดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 6 เมษายน 2563 หรือให้เป็นไปตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี
– ให้ใช้การสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
– ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณบดีพิจารณารายวิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝึกงาน ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน สร้างความเข้าใจให้นักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น

แถลงการรับมือไวรัส COVID19

♥️ด้านบุคลากร
– บุคลากรประเภทวิชาการให้คณบดีพิจารณามอบหมายภาระงานตามความเหมาะสม
– บุคลากรประเภทสนับสนุนปฏิบัติงานโดยให้อยู่ดุลยพินิจของผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการกอง
?????????
การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ
– หลีกเลี่ยงการเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนา หรือเป็นวิทยากร ณ หน่วยงานภายนอก
– กรณีการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ให้เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน และหากไม่สามารถเลื่อนได้ให้พิจารณารูปแบบการจัดที่เหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด
⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔
การเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
– ให้ทุกส่วนงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ในความดูแล และจัดเตรียมเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ประจำสำนักงาน และให้รายงานหัวหน้าส่วนงานทราบ

บรรยากาศห้องประชุม ณ.ม.แม่โจ้
(มีการเฝ้าระวังและเตรียมปฏิบัตการณ์อย่างเข้มข้น)


??????????
นอกจากนั้น ยังได้มีมาตรการ การป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 โดยมอบหมายให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้นักศึกษา บุคลากร ดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกอาคาร และงดกิจกรรมกลางแจ้งจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
??????????

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลุงเบิรด์ ฟาร์ม…………#รายงาน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

One thought on “..แม่โจ้..รับมือต้าน COVID19 ..เพื่อป้องกันระวังการติดเชื้อโรคไวรัสร้ายมหันตภัยมืด..

 1. Long time supporter, and thought I’d drop a comment.

  Your wordpress site is very sleek – hope you don’t mind me asking what theme you’re using?
  (and don’t mind if I steal it? :P)

  I just launched my site –also built in wordpress like yours– but the theme slows (!) the site down quite a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching for “royal cbd” on Google (would appreciate any
  feedback) – it’s still in the works.

  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself during the coronavirus scare!

Leave a Reply

Your email address will not be published.