คน.อยู่กับ.สัตว์.อยู่กับคน.!! “ปศุสัตว์แพร่ ตรวจติดตามปัญหา อุปสรรคการดำเนินโรงฆ่าสัตว์ด้วยงบพัฒนาจังหวัด..!!” และเพื่อการรักษาความสะอาดถูกสุขลักษณะป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาด”COVID 19”

??????????
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ออกตรวจติดตามการดำเนินการโรงบ่มซากและโรงตัดแต่งซากโคเนื้อและโคขุน ของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่
นายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

เพื่อประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการโรงบ่มซากฯ ปัญหา ประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการโรงบ่มซาก ปัญหาอุปสรรค กรณีที่ยังขาดระบบสาธารณูปโภค ทั้งนี้นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ เข้าร่วมดำเนินการด้วย
#ขอแสดงความยินดีที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่จังหวัดแพร่♥️♥️♥️

เข้าตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อย่างเข้มงวด
เข้าตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อย่างเข้มงวด
โรงเรือนฆ่าสัตว์ ที่ถูกสุขลักษณะ

ทั้งนี้ทุกขั้นตอนในการดำเนินการได้ให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการและกฏเกณฑ์มาตราฐานต่างๆ เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับการเข้าถึงบริการทีี่มีประโยชน์ถูกต้องและราคาเป็นธรรม และการเฝ้าระวังเรื่องการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 อีกทางหนึ่งด้วย..


?????????? …………………………………….ลุงเบริด์ฟาร์ม #รายงาน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.