พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนาม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการปฏิบัติการร่วมกัน

พิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือฯ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ ดังนี้

กองทัพอากาศ

  • ให้การสนับสนุนอากาศยาน เพื่อทำการสำรวจเส้นทางคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย สำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลหรือช่วงอื่นเมื่อมีความจำเป็น
  • ให้การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ
  • สนับสนุนกรณีอื่นๆ ตามที่กองทัพอากาศและกระทรวงคมนาคมเห็นชอบร่วมกัน

กระทรวงคมนาคม

  • ดำเนินการพิจารณาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะกรรมการการบินพลเรือน และข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ ยอมรับ/รับรอง การบินทางทหาร ให้สามารถปฏิบัติภารกิจทางราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการ จัดทำใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ต่าง ๆ ให้กับส่วนราชการได้ตามความเหมาะสม
  • การแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานในกำกับของกระทรวงคมนาคม กับ กองทัพอากาศ
  • การปรับพื้นที่การฝึกบินทางยุทธวิธีตามความต้องการของกองทัพอากาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ห้วงอากาศ
  • การสนับสนุนกองทัพอากาศ ในการใช้สนามบินในกำกับของกระทรวงคมนาคม เพื่อปฏิบัติการทางทหาร การฝึก และการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง ๒ หน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานภาครัฐหลักซึ่งดำเนินการสำรวจเส้นทางคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล อีกทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ ความร่วมมือตามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน และยังคงความร่วมแรงร่วมใจประสานประโยชน์ต่อกัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานและประเทศชาติของเราต่อไป”

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.