ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร..ให้เกียรติในงาน..ชมรมช่างภาพการเมืองจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา ในรูปแบบใหม่ชมรมช่างภาพการเมืองโมเดล รองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “ส่งทุนถึงบ้านโอนถึงบัญชี”

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้ง 11 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโดย นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง

นายอลงกรณ์ พลบุตร
(ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )

นาย อลงกรณ์ พลบุตร ได้กล่าวว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชมรมช่างภาพการเมืองจัดขึ้น
ในทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และอื่น ๆ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้ว และตนเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ด้วยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยการศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในทุกปี และในฐานะที่ตนเคยเป็นนักหนังสือพิมพ์เก่า จึงเห็นถึงความสำคัญของผู้ร่วมวิชาชีพสื่อมวลชน และยินดีที่ชมรมช่างภาพการเมือง นึกถึงบรรดาช่างภาพอาวุโส และช่างภาพที่ประสบปัญหาการว่างงาน ด้วยการมอบเงินทุนในการดำรงชีพ ในทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันยังไม่คลี่คลายและยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์
(ประธานชมรมช่างภาพการเมือง)

นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา ของสมาชิกฯ ดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระก่อนเปิดภาคเรียน แต่เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางชมรมฯ จึงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อ แต่ด้วยความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ของสมาชิกที่ยังคงมีอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการชมรมฯ จึงมีมติให้มีการมอบทุนการศึกษา ในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรง โดยในปีนี้ได้มีสมาชิกยื่นขอรับทุน จำนวน 80 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท แบ่งเป็นระดับ ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทุนสำหรับเด็กนักเรียนผู้มีความบกพร่อง ทางสายตา จำนวน 5 ทุน ทุนช่างภาพที่ประสบปัญหาการว่างงาน จำนวน 1 ทุน และทุนช่างภาพอาวุโส จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

โอกาสนี้ ทางชมรมฯ ขอกราบขอบพระคุณ คุณอลงกรณ์ พลบุตร และกลุ่มเพื่อนอลงกรณ์ ที่ได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาครั้งนี้เป็น จำนวนเงิน 400,000 บาท ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย
(ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร)

นำโดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร คุณเฉลิม อยู่วิทยา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด คุณ ภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ พร้อมด้วยผู้มีอุปการคุณที่ได้สนับสนุนทีมในการการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา

ชมรมช่างภาพการเมือง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.