ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

พลเรือเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ขอความร่วมมือประชาชน ในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือในการงดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี

งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด สำหรับการสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ขอให้เป็นการปฏิบัติ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
การกราบไหว้และขอพรผู้ใหญ่ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร หรือใช้ช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์แทน เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการแพร่และรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่วนมาตรการเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ นั้น ถือเป็นข้อกำหนดที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามจากที่ได้มี
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

โดยไม่มีข้อยกเว้น และในขณะนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ดียังวางใจไม่ได้ จึงขอความร่วมมือทุกคนตลอดจนบริษัท ห้างร้านต่างๆ และภาคเอกชน ยังคงปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานที่บ้าน(Work From Home) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดต่อไป


กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.