“กองทัพอากาศ เรียกกำลังพลสำรองเหล่าแพทย์เข้าปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19”

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ (อ่านว่า รน-นะ-พา-กาด) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (อ่านว่า โรง-เรียน-นาย-เรือ-อา-กาศ-นะ-วะ-มิน-ทะ-กะ-สัด-ตริ-ยา-ทิ-ราด) โดยเรียกกำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ จำนวน ๕๐ คน เข้ามาปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสนับสนุนด้านการแพทย์ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
(ผู้บัญชาการทหารอากาศ)

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) กองทัพอากาศจึงได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ประเภทกำลังพลสำรอง โดยออกคำสั่งกองทัพอากาศ เรียกกำลังพลสำรองเหล่าทหารแพทย์ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวน ๕๐ คน เพื่อมาปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมี กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยรับพล รับผิดชอบการอบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่กำลังพลสำรองของกองทัพอากาศ รวมถึงการให้กำลังพลสำรองได้ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลประจำการ

กำลังพลสำรองเหล่าทหารแพทย์ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวน ๕๐ คน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวต้อนรับกำลังพลสำรองทั้ง ๕๐ คน โดยกล่าวว่า กองทัพอากาศ มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงต้องเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการในภารกิจที่จะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล ซึ่งทุกคนถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและร่วมปฏิบัติภารกิจกับกำลังพลประจำการ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
(ผู้บัญชาการทหารอากาศ)
เดินตรวจเยี่ยมคณะทำงาน

เพื่อให้ภารกิจทั้งหลายประสบผลสำเร็จสมความมุ่งหมาย ขอขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและเสียสละเพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนว่าจะสามารถตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.