ข่าวประชาสัมพันธ์ AFS : เอเอฟเอส ประเทศไทย…พาเด็กไทย AFS.กลับบ้านเกิด..หนีโควิด19

เอเอฟเอส ประเทศไทยใคร่ขอเรียนรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำนักเรียนในโครงการประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศอาร์เจนตินากลับประเทศไทยดังนี้

  1. เมื่อเอเอฟเอส สากล เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส อุปถัมภ์ทั่วโลก ได้มีการประเมินสถานการณ์บริหารวิกฤตและความเสี่ยง ของสถานการณ์โควิด-19 โดยพิจารณาให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนสูงสุด จึงได้ตัดสินใจยุติโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนทุกประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563

เอเอฟเอส ประเทศไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ และตระหนักดีถึงความห่วงใยของผู้ปกครองนับตั้งแต่มีการยุติโครงการ ได้ดาเนินการอย่างเต็มที่ในการประสานงานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ แสวงหา ความเป็นไปได้ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพและเร็วที่สุด ทั้งในช่องทางการบินพาณิชย์ และความเป็นไปได้ของช่องทางเที่ยวบินพิเศษ (Charter Flight) การดาเนินการเที่ยวบินพิเศษต้องมาจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น หน่วยงานเอกชนไม่สามารถดาเนินการขอเที่ยวบินพิเศษได้

  1. ปัจจุบันนักเรียนได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้ว คงเหลือแต่นักเรียนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ซึ่งรวมทั้งประเทศอาร์เจนตินา ที่มีการประกาศปิดประเทศ (Lockdown) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 และสายการบินยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด จึงไม่สามารถดาเนินการนานักเรียนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกากลับได้ในทันที
  2. ในระหว่างที่นักเรียนพานักอยู่ในประเทศอุปถัมภ์นั้น นักเรียนทุกคนทุกประเทศได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากครอบครัวอุปถัมภ์ เอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่างๆ กรณีครอบครัว อุปถัมภ์ ได้รับ ผลกระทบ ทางเศรษฐกิจเนื่องจากการปิดประเทศ เช่น อาร์เจนตินา เอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ก็ได้ดาเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้ใหม่ในทันทีที่ทราบข้อมูลจากนักเรียน
  3. สาหรับนักเรียนในอาร์เจนตินา เอเอฟเอส ประเทศไทยได้ประสานงานกับกรมลาตินอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตไทย ณ กรุงโบรโนสไอเรส นับตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างต่อเนื่องมาตลอดเพื่อขอจัดเที่ยวบินพิเศษ (Charter Flight) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้รับแจ้งว่าขณะนี้สามารถดาเนินการจัดสรรเที่ยวบินพิเศษเพื่อนานักเรียนไทยในอาร์เจนตินากลับถึงประเทศไทยได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซื้อตั๋วใหม่ของเที่ยวบินพิเศษนี้สาหรับนักเรียน 52 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 218,400 USD หรือประมาณ 7,042,963.20 บาท
  4. เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าภายใต้สภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งหมดนี้ ตั้งแต่การเริ่มต้นระบาดของโควิด-19 เอเอฟเอส ประเทศไทย ตระหนักดีและห่วงใยเยาวชนในโครงการทุกคน จึงได้ทุ่มเทตั้งใจดาเนินการทุกวิถีทาง ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลกาหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจานวนมากในการจัดหาตั๋วเครื่องบินใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือ ให้นักเรียน ในโครงการ ทุกคนเดินทาง กลับสู่ประเทศไทย ได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดาเนินการได้
  5. สาหรับนักเรียนอีกจานวน 19 คน ในประเทศที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับได้นั้นได้รับการดูแลอย่างดีจากเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ และเอเอฟเอส ประเทศไทย กาลังดาเนินการอย่างทุ่มเทเช่นเดียวกัน เพื่อจะนานักเรียนกลับมาอย่างปลอดภัย โดยจะมีรายงานความคืบหน้าให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะต่อไป

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

#สำนักข่าวRATC็HATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.