ทอ.จัดโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-๑๙ ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร

เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจการที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130 ช่วยลำเลียงสินค้าเกษตรจากจังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนกับ สินค้าประมงจังหวัดพังงา

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องและต่อยอดจากการที่กองทัพอากาศได้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเครือข่ายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา และโครงการขนข้าวชาวนาเปลี่ยนปลาชาวเล เป็นต้น โดยในครั้งนี้เป็นการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่มีข้อจำกัดในการหาตลาด ระบายสินค้า และมีความต้องการแบ่งปันความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเครือข่ายใหม่ จึงก่อเกิดเป็นความร่วมมือภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม”

สำหรับระยะแรกดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดพะเยาและจังหวัดพังงา ซึ่งทั้งสองจังหวัดมีการตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ และมะม่วง ของจังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนกับ สินค้าแปรรูปประมงพื้นบ้าน และมังคุด ของจังหวัดพังงา

โดยกองทัพอากาศเข้าไปช่วยเชื่อมโยงด้านการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นโครงการนำร่อง โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130 ซึ่งนักบินต้องทำการฝึกบินอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย คือนักบินของกองทัพอากาศก็จะได้ทำการฝึกบินลำเลียงในสภาวะจริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-๑๙ ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงกลาโหมในการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังนับเป็นโครงการนำร่อง และเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคส่วนอื่นๆ นำไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลได้ต่อไป

ทั้งนี้ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ รับสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา จากสนามบินเชียงราย เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

และกองทัพอากาศจะลำเลียงสินค้าดังกล่าวไปส่งมอบและแลกเปลี่ยนกับสินค้าประมงพื้นบ้านแปรรูปและมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา ณ สนามบินภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีฯ

#สำนักข่าวRATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.