“ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก”

ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า ผลกระทบจากการที่ป่าไม้ได้ถูกทําลายไปเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไปทั่วโลก รวมถึงการเกิดภัยพิบัติจากสภาพอากาศที่รุนแรง คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิ.ย.๖๓. พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทน พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานกิจกรรม “ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อเป็นกิจกรรมเริ่มแรกของ ทอ.ในการมีส่วนร่วมตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ ฝูงบินสนามวัฒนานคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนกองทัพอากาศ ฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) การมอบพันธุ์ไม้มีค่าให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนชุมชน ตลอดจนการปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนกองทัพอากาศ

พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
(เป็นประธานกิจกรรม “ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก” )

ทั้งนี้กองทัพอากาศให้ความสำคัญในเรื่องการปลูกป่าและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ “ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก” โดยได้ประสานและบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของข้าราชการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

โดยได้กำหนดแนวทางในการปลูกพันธุ์ไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์จากการปลูกต้นไม้

ซึ่งนอกจากจะจะสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่ป่าแล้ว ยังสามารถนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ด้วย รายละเอียดพันธุ์ไม้ที่ปลูกและแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูก ได้แก่ มะค่า, ชิงขัน, พะยูง, ยางนา, รวงผึ้ง และราชพฤกษ์

#สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.