การจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการ กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ครบ ๖๐ ปี

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๒๙ นาฬิกา พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ครบ ๖๐ ปี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย

การจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม จาก กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น กองบัญชาการกองทัพไทย และยังคงให้ยึดถือวันที่ ๑๖ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๓๓ ท่าน

กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลส่วนราชการ ในกองทัพไทย ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมของทั้งสามเหล่าทัพ ซึ่งจำเป็นต้องสนธิขีดความสามารถอย่างประสานสอดคล้อง เนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันและอนาคตยากที่เหล่าทัพใดจะสามารถชนะในสนามรบได้โดยลำพัง เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การรบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รุนแรง ครอบคลุมหลายมิติ และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

การจัดงานในวันนี้มีพิธีที่สำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย พิธีสงฆ์ และพิธีรับมอบวัตถุมงคลและของที่ระลึก ณ ห้องนเรศวร

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ในการดูแลความมั่นคงของรัฐ ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขของประเทศชาติสืบไป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

#สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.