กองทัพไทยนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการทำงานของทหารตามแนวชายแดน

กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำโดย พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ/โฆษกกองทัพไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ฯ ได้นำสื่อมวลชนแขนงต่างๆจากส่วนกลาง ไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารของหน่วยพัฒนาการเคลือนที่ 23 อ.ด่านซ้าย จ.เลย และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย รวมถึงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 20-23 ก.ค.63

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ/โฆษกกองทัพไทย

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อให้สื่อได้เห็นและสัมผัสกับทหารซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ตามชายแดนในการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกองทัพไทย ในการรักษาความมั่นคงของชาติ รวมถึงภารกิจอื่นในการช่วยเหลือประชาชนในด้านพัฒนาความเป็นอยู่ในด้านอาชีพต่างๆเช่น การส่งเสริมเลี้ยงโคลูกผสม การช่วยขุดสระน้ำในไร่นาตามโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ และการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมตามแนวชายแดนและเข้าหมู่บ้าน เป็นต้น

โครงการต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ให้ไว้แก่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ว่าในหมู่บ้านต่างๆที่หน่วยฯเข้าไปช่วยเหลือจะต้องไม่แล้ง ไม่ท่วม ไม่เจ็บ ไม่จน และจะต้องช่วยกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

จากการที่ได้ไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆของหน่วยทหารพัฒนาำให้ทุกคนได้ทราบถึงภารกิจหลักที่ทหารหน่วยนี้จะต้องเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกองทัพ

#สำนักข่าวRATCHATANEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.