มท.1 .ประกาศนโยบายเข้ม.เชิงรุก.เร่งให้ความรู้-ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือนร้อนทุกรูปแบบ.โดยผ่านคณะทำงานที่ปรึกษาการเมือง ภาคประชาชน (สังกัดเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)..ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ..และเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ทันท่วงที..

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งคณะทำงานเชิงยุทธศาสตร์นโยบาย ซึ่่งประกอบไปด้วย นายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ และประธานที่ปรึกษาคณะทำงานการเมืองภาคประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ นางพจณีย์ แก้ววิจิตร ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาฯ และคณะทำงานฯ เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายข้อสรุป ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย

นางศิริพร รือเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรยายสรุปว่า หลังจากทางปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ได้รับเรื่องร้องเรียน ทุกข์ร้อนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีประชาชนติดต่อเพื่อแจ้งกับทางศูนย์ฯ อย่างมากมาย

นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย
ลงพื้นที่ไปดูงานเกียวกับภาคการเกษตรชุมชน ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(ฟังบรรยายสรุปในพื้นที่ฯ.)
ลงพื้นที่ฯ.ร่วมประทานอาหารกลางวัน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
(ร้านพร..ขาหมูเสวย-เชียงดาว)

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนมาร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 8 มิถุายน 2563 เป็นจำนวน 1,724 ราย อนึ่งหน่วยงานฯได้รับเรื่องร้องทุกข์ และได้ให้ข้อมูล-ให้คำปรึกษา ที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่มาร้องเรียน เพื่อหามาตรการในการช่วยเหลือ ทั้งยังทำการรวบรวมประเด็นการร้องทุกข์ เพื่อนำส่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปอีกด้วย

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่
(ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริม)
นายพรชัย จิตรนวเสถียร
ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานและที่ปรึกษาฯ

หลังจากนั้นได้มีการลงพื้นที่ไปดูงานเกียวกับภาคการเกษตรชุมชน ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ชาเก๊กฮวย อินทรีย์ ชากุหลาบ อินทรีย์ ชาดอกอัญชัน อินทรีย์ ชาเจ้าดวงดอกไม้ และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในมีการเสริมรายได้เพื่อความมั่นคงในรายได้ เช่น การปลูกข้าวกล้องไรซ์เบอรรี่ ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวกล้องหอมมะลิ ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้..ที่ ศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าวอินทรีย์) เลขที่ 363 หมู่ 3 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โดยนางศรัณยา กิตติคุณไพศาล (หมายเลขโทรศัพท์ : 089-946-3565) เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรกร และเพิ่มผลงผลิตสินค้าบริโคภ อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสร้างความมั่นคงและยัง่ยืน …

#สำนักข่าวRATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.