พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๔-๖๒-๑

เมื่อ (วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๔-๖๒-๑ ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน ๒๙ คน โดยมี พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ )

โรงเรียนการบิน รับนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายเรือ ที่ผ่านการทดสอบความพร้อมของร่างกาย จิตใจ เชาว์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด โดยทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ ๒ รุ่น จำนวนรุ่นละ ๒๙-๓๕ คน

ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๔-๖๒-๑ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น ๒๙ คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ ๒๗ คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ ๒ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖ ก นามเรียกขานว่า “CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงฝึกบินคนละ ๙๐ ชั่วโมงบิน จากนั้นได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม ๒๙ คน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ นามเรียกขานว่า “MUSTANG” ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน

กลุ่มที่ ๒ ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๐ และ ๒๐ ก นามเรียกขานว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัด สองเครื่องยนต์ ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย

โดยในระดับชั้นมัธยม ศิษย์การบินจะ มีชั่วโมงฝึกบินคนละ ๑๑๐ ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๒๙ คน เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติ และระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศต่อไป ดังนี้ 

ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ ได้แก่ เรืออากาศตรี ปิยะ ปัทมภาส
ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ ได้แก่ เรืออากาศตรี ปิยะ ปัทมภาส
และศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป ได้แก่ เรืออากาศตรี ปิยะ ปัทมภาส

#สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.