“ปลัด ทส. ประชุมร่วม กอนช. วาง 10 มาตรการ รับมือฤดูฝน เก็บน้ำไว้ใช้ กระจายน้ำให้ทั่ว และป้องกันน้ำท่วม”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม)
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
(ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

การประชุมครั้งนี้ ได้หารือถึงการบูรณาการเชื่อมโยงการจัดการน้ำทั่วไทย ด้วย 10 มาตรการ เพื่อรับมือฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ซึ่ง 10 มาตรการ นั้นประกอบด้วย มาตรการที่ 1 การคาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก มาตรการที่ 3 ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลาง และเขื่อนระบายน้ำ มาตรการที่ 4 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน มาตรการที่ 5 ปรับปรุง แก้ไข สิ่งกีดขวางทางน้ำ มาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา มาตรการที่ 7 เตรียมความพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำพิ้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ มาตรการที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ มาตรการที่ 9 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และ มาตรการที่ 10 ติดตามประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย

ในส่วนของ ทส. นั้น มีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนหลัก คือ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อเตรียมแผนรองรับปริมาณน้ำฝนให้การกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ มีประสิทธิภาพสูงที่สุด กระจายน้ำไปยังพื้นที่ที่ค่าน้ำฝนน้อยกว่าปกติ รวมถึงเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศมีน้ำไว้สำหรับอุโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

///////////////////////////////////

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 063-763-4284

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.