ความสมบูรณ์ หลากหลาย สวยงาม ธรรมชาติที่งดงามใน 3 อุทยานแห่งชาติ..ที่ต้องประทับใจและตะลึงตระการตา….ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบดูแลป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร และบางส่วนของจังหวัดตาก มีป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีพื้นที่รวมกัน 1,280,339.34 ไร่ โดยพื้นที่ของแต่ละอุทยาน ล้วนถูกปกคลุมด้วยพันธ์ุไม้มีค่า ขนาดเล็ก ใหญ่ ขึ้นอยู่กันอย่างหนาแน่น มีพื้นที่ถูกใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร หรือใช้เป็นที่อาศัย ของประชาชน หรือ ชุมชน น้อยมาก ตามรายละเอียดแยกตามรายอุทยาน ดังนี้

DCIM\100MEDIA\DJI_0010.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0023.JPG
  1. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อยู่ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่รวม 561,391.58 ไร่ จำแนกพื้นที่แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ป่าธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ 554,516.48 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 98.78 โดยพื้นที่เพียงร้อยละ 1.22 เป็นพื้นที่ที่ตั้งของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมที่ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์ (ภาพที่ 1 )
  2. อุทยานแห่งชาติคลองลาน อยู่ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 265,111.10 ไร่ จำแนกพื้นที่แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ป่าธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ 265,001.83 ไร่ หรือคิดเป็น ร้อยละ 99.96 และมีเพียงร้อยละ 0.04 เป็นพื้นที่ที่ตั้งของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมที่ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์ (ภาพที่ 2 )
  3. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อยู่ในท้องที่จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก มีเนื้อที่ 462,836.66 ไร่ จำแนกพื้นที่แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ยังคงธรรมชาติ 430,092.19 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 92.74 ที่เหลือร้อยละ 7.26 ของพื้นที่ เป็นพื้นที่ตั้งของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมที่ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์(ภาพที่ 3 )

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จากข้อมูลการจำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ทั้ง 3 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการดูแลของ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) พบว่าพื้นทื่ส่วนใหญ่ ยังเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมกันเป็นป่าผืนใหญ่ ที่ถือว่าเป็นป่าที่มีความสำคัญยิ่งอีกผืนหนึ่งของประเทศไทย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ซึ่งถือได้ว่า เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังพบว่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้ง 3 แห่งนี้ มีจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทิวทัศน์งดงาม และมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และมีประชาชนเข้าเที่ยวชม เป็นจำนวนมาก เช่น มี ยอดเขาโมโกจู แก่งลานนกยูง ช่องเย็น น้ำตกแม่เรวา ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มี น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง ของอุทยานแห่งชาติคลองลาน มี น้ำตกคลองวังเจ้า น้ำตกเต่าดำ ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นต้น

1.ข้อมูล โดย
นายอนุสรณ์ โมห้างหว้า นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 12(นครสวรรค์)

2.เรียบเรียง โดย
นางสาวช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สบอ. 12(นครสวรรค์)

3.ภาพโดย
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

////////////////////////////////////

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 0637634284

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.