ไทยร่วมประชุมอาเซียน+3 ด้านเกษตรสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (SOM-AMAF Leader) เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 20 สมัยพิเศษ (Special SOM-20th AMAF Plus 3) ผ่านการประชุมทางไกล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยได้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบอาหารทั้งหมด โดยประเทศไทยเห็นควรส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของอาเซียน+3 มากยิ่งขึ้น ในด้านการแบ่งปันข้อมูลความมั่นคงด้านอาหารระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 การส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในด้าน Food system ความมั่นคงอาหาร รวมถึงการควบคุมโรคระบาดจากพืชและสัตว์

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังให้ความสำคัญและมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในสินค้าเกษตร ทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ ตลอดกระบวนการอย่างเข้มงวดรวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 6 (6th ARSOMA) โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ ASEAN-Russia Agriculture and Food Security Cooperation Work Programme (2021-2025) โดยอาเซียนกับรัสเซียอาจมีความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ในสาขาต่าง ๆ  อาทิ โรคในพืชและสัตว์ข้ามพรมแดน Novel Food การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรมีความยืดหยุ่นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#RATCHATANEWS #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.