สุดารัตน์ เห็นด้วย จ่อเลิก พรก.ฉุกเฉิน

7 กันยายน 2564 พรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์มีเนื้อหาว่า พรรคไทยสร้างไทยเห็นด้วยที่รัฐบาลจะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวแล้ว อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวได้ ในทางกลับกันกลับส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล

ตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญได้ส่งสัญญาณอันตรายให้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ประชาชนทั่วไปขาดกำลังซื้อ หนี้ครัวเรือนสูงถึง 14.128 ล้านล้านบาท หรือสูงถึงร้อยละ 90.5 ของจีดีพี ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณถึง 195,357 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 ส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 สูงถึง 8.909 ล้านล้านบาท หรือสูงถึงร้อยละ 55.59 ของจีดีพี โดยกระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจของปี 2564 จะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.3 ฐานะทางการคลังของรัฐบาลจึงเปราะบางอยู่ในระดับที่ถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่ง

รัฐบาลจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับความเสียหายมาตั้งแต่การยึดอำนาจเรื่อยมาจนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน (Domestic Consumption) เป็นลำดับแรก เพราะฐานะทางการคลังของรัฐบาลที่เปราะบางจึงไม่สามารถจะปิดประเทศจำกัดการประกอบอาชีพของประชาชนอีกต่อไปได้ แต่จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ล้นระบบสาธารณสุขปกติ พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญให้กับผู้ประกอบการและพนักงานที่ประสงค์จะเปิดบริการให้ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน เพราะบุคคลเหล่านี้จะต้องติดต่อกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงควรทำให้ร้านค้าและผู้ให้บริการปลอดภัยไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประชาชนทั่วไปขาดกำลังซื้อ ดังนั้น การจะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในจึงมีปัญหาสำคัญที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ (1) การสร้างกำลังซื้อให้กับประชาชน (2) การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสประกอบการค้าขายเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ หาไม่แล้วเงินได้จากการซื้อขายจะไหลไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งหมด และ (3) รัฐบาลจะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เป็นตัวฉุดกำลังซื้อได้อย่างไร ส่วนหากจะพักหนี้รัฐบาลจะดูแลสถาบันการเงินที่จะได้รับผลกระทบอย่างไร

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเปลือกฤดูกาลผลิต 2564/2565 ที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวนประมาณ 20 ล้านตันข้าวเปลือก เพื่อสร้างกำลังซื้อให้กับชาวนาที่มีฐานะยากจนและเป็นกำลังซื้อที่สำคัญของประเทศ.

#การเมือง #RATCHATANEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.