“วันชัย” ผู้ว่าสมุทรปราการ แจง Bubble & Seal เน้นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบกิจการ และการแพร่เชื้อไปสู่ชุมชน

วันนี้ (8 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการเข้าร่วม

ที่ประชุมได้รับทราบกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง มีการแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชน ตลาด และสถานประกอบกิจการ โรงงานหลายประเภท ทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการ ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 260 แห่ง ฉะนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบกิจการ โรงงาน ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฉพาะ ด้วยแนวทาง Bubble & Seal เน้นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบกิจการ และการแพร่เชื้อไปสู่ชุมชน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการให้มีรายได้ ไม่ปิดกิจการให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

ทั้งนี้จังหวัดได้ออกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ข้อ 4 มาตรการควบคุมโรคเฉพาะสถานที่ สำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โดยให้โรงงาน หรือ สถานประกอบการที่มีพนักงานเกิน 100 คน พิจารณาดำเนินการตามแนวทางควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble & Seal เต็มรูปแบบ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 4304/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง ให้เจ้าของสถานประกอบกิจการ โรงงาน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน

ในการนี่ที่ประชุมได้หารือในประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 ตามแนวท่าง Bubde & Seal ในสถานประกอบกิจการ และแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหากับผู้ประกอบการ

#RATCHATANEWS # Bubde & Seal #โควิด19

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.