เปิดตัว รศ.ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ โฆษกพรรค “พลังเพื่อไทย”

การที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับพรรคพลังเพื่อไทย จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง และจะต้องรอบรู้ในด้านกฎหมาย ซึ่งคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นโฆษกพรรคได้นั้น ต้องผ่านประสบการณ์ ทั้งด้านการศึกษาวิชาการ และเป็นที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่น จึงมีการต่อยอดพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ พรรคพลังเพื่อไทย มองผ่านวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ มุ่งมั่นสร้างสื่อประชาสัมพันธ์พรรคพลังเพื่อไทย ที่มีความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของพรรคพลังเพื่อไทยเพื่อเข้าถึงประชาชนและบุคลากรในพรรคด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง  ทั่วถึง และมีความต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

(2) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของพรรคพลัง  เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย (3) มุ่งมั่นและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของพรรคพลังเพื่อไทย ให้เข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกภาค เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ ส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย

1  :  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของพรรคพลังอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์

2  :  พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนประเด็นยุทธศาสตร์

3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพ ให้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สิ่งที่กล่าวมาเป็นวิสัยทัศน์ที่มองถึงโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ผ่านการทำงานอย่างจริงจังของพรรคพลังเพื่อไทย เราจะเติมเต็มความจริงใจให้กับประชาชนได้เข้าถึงและเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนคนไทย

#RATCHATANEWS #พรรคพลังเพื่อไทย

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.