ร่างแผนพัฒนาเมือง 5 ปี 864 โครงการ งบร่วม 4 พันล้าน

นายกเมืองพัทยาเปิดร่างแผนพัฒนาเมือง พ.ศ. 2566-2570 รวมทั้งหมด 864 โครงการ งบประมาณกว่า 3.9 พันล้าน

เมืองพัทยาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1 โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวปาฐกถานำเสนอร่างแผนพัฒนาดังกล่าว พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพในเมืองพัทยาได้เข้าร่วมประชุม และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2566-2570 ตามหลักยุทธศาสตร์เมืองพัทยา 5 ข้อ รวมทั้งหมด 864 โครงการ งบประมาณรวม 3,971,275,54 บาท แบ่งเป็น

– ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยสำหรับทุกคน ได้กำหนดแผนงานออกเป็น

1. แผนงานบริหารทั่วไป รวม 5 ปี 20 โครงการ งบประมาณรวม 12 ล้านบาท

2. แผนงานสาธารณสุข รวม 5 ปี 135 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 150 ล้านบาท

3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 5 ปี 55 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 58 ล้านบาท

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 5 ปี 85 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 29 ล้านบาท

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน รวม 5 ปี 25 โครงการ รวมงบประมาณกว่า 4 ล้านบาท

6. แผนงานการศึกษา รวม 5 ปี 32 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 346 ล้านบาท

– ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้กำหนดแผนงานออกเป็น

1. แผนงานบริหารทั่วไป รวม 5 ปี 25 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 149 ล้านบาท

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 โครงการ งบประมาณรวม 33 ล้านบาท

3. แผนงานเคหะชุมชน 3 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 9 ล้านบาท

4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 5 ปี 17 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 5 ล้านบาท

– ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดแผนงานออกเป็น

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน รวม 5 ปี 15 โครงการ งบประมาณรวม 350 ล้านบาท

2. แผนงานสาธารณสุข รวม 5 ปี 20 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 145 ล้านบาท

3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 5 ปี 152 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 650 ล้านบาท

– ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้กำหนดแผนงานออกเป็น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 5 ปี 30 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 350 ล้านบาท

2. แผนงานเคหะชุมชน รวม 5 ปี 85 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 1,700 ล้านบาท

– ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ได้กำหนดแผนงานออกเป็น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 5 ปี 109 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 104 ล้านบาท

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน รวม 5 ปี 35 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 307 ล้านบาท

3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 5 ปี 9 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 15 ล้านบาท

4. แผนงานเคหะชุมชน 10 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 5 ล้านบาท

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 4 แสนบาท

6. แผนงานการศึกษา รวม 5 ปี 51 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 51 ล้านบาท


#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#แผนพัฒนาเมืองพัทยา5ปี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.