ลำปางจัดงานวันรักต้นไม้ น้อมลำรึก “สมเด็จย่า”

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณที่ราชพัสดุ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนาย อนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิด นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง, นายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง, นายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, หัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอเกาะคา, ผู้ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำาปีของชาติ พ.ศ. 2564

สำหรับกิจกรรมวันรักต้นไม้ครั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติ ในหลักการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาพเอกชนและประชาชน ร่วมกัน บำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จังหวัดลำปางได้มอบหมายให้สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม และได้ประสานงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง อำเภอเกาะคา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2564 ในพื้นที่เดิมที่ปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณที่ราชพัสดุท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เนื้อที่ 20 ไร่และมีการปลูกป่าเพิ่มเติมในวันนี้เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการคือ

1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันบำรุงต้นไม้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี

2. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ และได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถาง วัชพืช ปลูกซ่อม และรดน้ำต้นไม้

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และป้องกันไฟป่า

4. เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะ เป็นพิษ จากฝุ่น และหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน.

—————————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

#ลำปาง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.