พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามงานชุมชน

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ สพอ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และนางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ โดยมีนายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานประจำปี 2564  และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นอกจากนี้ ยังสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและการดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางสาวธนัฐตา สว่างพื้น หมู่ที่ 4 ต.ห้วยยางโทน เพื่อพูดคุย ให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งขณะนี้ได้จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีและเริ่มปลูกไม้ 5 ระดับ รวมถึงมีการเลี้ยงปลาในบ่อ และได้กำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแปลงต้นแบบต่อไป ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

——————————————————

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#ราชบุรี

#โคกหนองนาโมเดล

#พัฒนาชุมชน

#นโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี2565

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.