รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาสวนยางยั่งยืนครั้งที่ 3

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาสวนยางยั่งยืนครั้งที่ 3 ในโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านระบบ Zoom

โดยมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.นี้ โดยมีนายประพันธ์ บุณยเกียรติ รักษาการประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วันดี สุทธินราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุนทร รักษ์รงค์ บอร์ดกยท. นายบุญส่ง นับทอง ประธานคณะกรรมการภาคีร่วมสมัชชาสวนอย่างยั่งยืนปี 2564 และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

การจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง คณะกรรมการภาคีร่วมสมัชชาสวนยางยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้สนใจการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน จำนวน 500 ท่าน เนื้อหาประกอบด้วย ความคืบหน้าสวนยางยั่งยืนและก้าวต่อไปในปีหน้าและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บทเรียนและข้อเสนอแนะสวนยางยั่งยืนประเทศไทย และข้อเสนอนโยบายสาธารณะต่อการส่งเสริมสนับสนุนสวนยางยั่งยืน ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและปรับโครงสร้างระบบเกษตรกรของประเทศสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

Cr. การยางแห่งประเทศไทย

——————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

ก#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#สมัชชาสวนยางยั่งยืนครั้งที่3

#เกษตรกรชาวสวนยาง

#โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.