“อลงกรณ์” เร่งฟื้นฟูประเพณี “แรกนาเกลือ” เล็งส่งออกเกลือทะเลไทย บุกตลาดจีน

“อลงกรณ์” เล็งฟื้นส่งออกเกลือทะเลไทย ประสานฑูตเกษตรฑูตพาณิชย์เปิดตลาดจีน พร้อมดึงสภาอุตสาหกรรมจับคู่สหกรณ์นาเกลือกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารเพิ่มยอดขายในประเทศ มอบบอร์ดเกลือฟื้นฟูประเพณี “แรกนาเกลือ” สร้างคุณค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2564 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2564 โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM Cloud meeting) พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาทิ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ประธานคณะทำงาน Ad-Hoc เกลือ นายสมศักดิ์ อยู่รอด รักษาการรองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายคทาวุธ บุญมา ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านเกลือทะเล (Salt Academy : AIC-COE) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผู้แทนเกษตรกรชาวนาเกลือ โดยมีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุมหารือและพิจารณาการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

(1) การจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 วงเงิน 12,570,300 บาท เพื่อระบายเกลือทะเลค้างสต็อกปี 2562/63 ปริมาณ 48,817.20 ตัน ในแหล่งผลิตสำคัญในอัตราตันละไม่เกิน 250 บาท ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติหลักเกณ์วิธีปฏิบัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้ช่วยเหลือตามจานวนพื้นที่เสียหายจริง ในอัตราไร่ละ 1,220 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ที่เริ่มบังคับใช้ 1 กันยายน 2564

(3) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566-2570 พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณบรรจุลงในแผนปฏิบัติงาน

(4) รายงานจากคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc) ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยได้ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย ในปี 2565 ในระยะเร่งด่วน

คณะกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้ประธานช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือที่ประสบปัญหาหนี้สินโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยและตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการการพัฒนาเกลือทะเลไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกลือและการพัฒนากระบวนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการผลิต ขยายสู่อุตสาหกรรมอาหาร คณะกรรมการฯ พร้อมลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับกลุ่มภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยจะนำวาระเกลือทะเลเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ในการประชุมครั้งหน้าเพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างสหกรณ์เกลือกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและโรงงานต่างๆ และมอบหมายคณะทำงานเฉพาะกิจจัดประชุมกับผู้ค้าเกลือเพื่อร่วมมือกันในการสร้างระบบการค้าและราคาที่เป็นธรร

นายอลงกรณ์ได้มอบหมายสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรในต่างประเทศร่วมกับทูตพาณิชย์ช่วยกันเปิดตลาดเกลือเพื่อฟื้นฟูการส่งออกเกลือทะเลไทยดังเช่นที่เคยทำมาหลายร้อยปี

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ศึกษาฟื้นฟูพิธีการทำขวัญนาเกลือ และการจัดงานพิธีแรกนาเกลือซึ่งเป็นประเพณีในอดีตแต่ได้สูญหายไปนับเป็นวัฒนธรรมนาเกลือและชาวนาเกลือเช่นเดียวกับพิธีแรกนาขวัญอันเป็นวัฒนธรรมชาวนาและนาข้าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือและรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ

สำหรับสถาบันเกลือ (Salt Academy) กำลังเร่งการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำการผลิต การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสถาบันอาหารรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เกลือทะเลไทย

—————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#ประเพณีแรกนาเกลือ

#เกลือทะเลไทย

#เศรษฐกิจ

#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.