พช.ราชบุรี ปฐมนิเทศพัฒนากรบรรจุใหม่ พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

พช.ราชบุรี ลับมีดให้คม จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 2 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 ของจังหวัดราชบุรี  ให้มีประสิทธิภาพ

 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการจังหวัดร่วมปฐมนิเทศให้ความรู้ข้าราชการพัฒนากรบรรจุใหม่ ไม่เกิน 2 ปี อาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรบรรจุใหม่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี” ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)โดยพัฒนาการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการและได้บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนของจังหวัด และของสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางนิตยา มะลิขาว ผอก.งานประสานฯ และทีมงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ นักวิชาการร่วมกันให้ความรู้

รายละเอียดการปฏิบัติงานของกลุ่มงานประสานฯ ประกอบด้วย

 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารกรมฯ และความคาดหวังของกรมที่มีต่อข้าราชการบรรจุใหม่

 2. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 3. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน “พัสดุ”

4. การบริหารงบประมาณ

5. ขั้นตอนและรายละเอียดการกรอกข้อมูล ระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)

6. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หลักสูตรที่บรรยาย โดย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผอก.ส่งเสริมฯ พร้อมทีมงานนักวิชาการ ประกอบด้วย

1. การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2. การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

3. การส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

4. การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

 5.การปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

หลักสูตรที่บรรยาย โดย นายพฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผอก.ยุทธศาสตร์ฯ นายนัฐธิพล ผอก.สารสนเทศฯ พร้อมทีมงานนักวิชาการ ประกอบด้วย

1. ขั้นตอนการจัดทำ/เขียนโครงการ

2. การจัดทำแผนพัฒนาตำบล

3. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

4. ความรู้เรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP

5. ความรู้เรื่องศูนย์ข้อมูลกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 2 ปี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และทัศนะคติที่ดีในการทำงาน มีวิธีคิด วิธีการทำงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน ต่อผู้บริหาร และต่อเพื่อนร่วมงาน เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

2. เพื่อให้พัฒนากรบรรจุใหม่ำไม่เกิน 2 ปี ได้รับองค์ความรู้ และเข้าใจภารกิจแนวคิด เป้าหมาย กระบวนงานของกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการขับเคลื่อนงานของจังหวัดราชบุรีตามแนวทางการขับเคลื่อนงานประจำปี 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้พัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 2 ปี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี มีแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

Cr. สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี

———————————————

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#พัฒนากรบรรจุใหม่

#พัฒนาชุมชน

#ราชบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.