ผู้ว่าฯ ชลบุรี เป็นปธ. ประดับเครื่องหมายให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 สิทธิพร ครุฑนาค นั่งเก้าอี้ประธานสภาเมืองพัทยา

วันนี้ 5 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประดับเครื่องหมายให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 11 ท่าน โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ และเป็นสักขีพยานในการแต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา และคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประสภาเมืองพัทยา โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

ด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราว จำนวน 12 คน ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น โดยอาศัยอำนาจตามนัยตามมาตรา 22และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 4 และข้อ 17 ของข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 จึงเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา (ตากสิน) ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่

โดยในวันนี้ ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ประดับเครื่องหมายให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทั้ง 11 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายสมชาย ศิโรรัตน์ 2. นายสิทธิพร  ครุฑนาค 3. ดร.วสันต์ นาวเหนียว 4. พลเรือโทบรรจบ  โพธิ์แดง 5. นายวุฒิพล  เจริญผล 6. พลตำรวจโทอภิชาติ  ศิริสิทธิ์ 7. นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ 8. นายโชฎึก โชติกำจร 9. นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ 10. นางสาวฐิติภัสร์  ศิรณัฐศรีกุล 11. นายบุญอนันต์ พัฒนสิน ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งได้ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ของประธานสภาฯ ชั่วคราว สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 27 ของข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 และเวลาต่อมาได้มีการคัดเลือกประธานสภา รองประธานสภาเมืองพัทยา และคณะกรรมการสามัญประสภาเมืองพัทยา โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

นายสิทธิพร ครุฑนาค เป็นประธานสภาเมืองพัทยา

พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง เป็นรองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1

นายสมชาย ศิโรรัตน์ เป็นรองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2

สำหรับผลการเลือกคณะกรรมการสามัญประสภาเมืองพัทยา มีดังนี้

คณะที่ 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

1.  พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง

2.  นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล

3.  นายวุฒิพล เจริญผล

4.  ดร.วสันต์ นาวเหนียว

คณะที่ 2 คณะกรรมการ การโยธาและสาธารณูปโภค

1.  นายบุญอนันต์ พัฒนสิน

2.  พลตำรวจโทอภิชาติ ศิริสิทธิ์

3.  นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์

4.  พลเอกภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์

5.  นายสิทธิพร ครุฑนาค

คณะที่ 3 คณะกรรมการ การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

1.  นายโชฎึก โชติกำจร

2.  นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ

3.  นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์

4.  พลเอกภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์

5.  นายวุฒิพล เจริญผล

คณะที่ 4 คณะกรรมการ การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

1.  พลตำรวจโทอภิชาต ศิริสิทธิ์

2.  พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง

3.  นายสมชาย ศิโรรัตน์

4.  นายสิทธิพร ครุฑนาค

5.  พลเอกภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์

คณะที่ 5 คณะกรรมการ นโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.  นายสิทธิพร ครุฑนาค

2.  นายวุฒิพล เจริญผล

3.  นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ

4.  ดร.วสันต์ นาวเหนียว

คณะที่ 6 คณะกรรมการ การศึกษา

1.  ดร.วสันต์ นาวเหนียว

2.  นายสมชาย ศิโรรัตน์

3.  นายโชฎึก โชติกำจร

4.  นายบุญอนันต์ พัฒนสิน

คณะที่ 7 คณะกรรมการ กิจการสภาเมืองพัทยา

1.  นายสิทธิพร ครุฑนาค

2.  พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง

3.  นายสมชาย ศิโรรัตน์

4.  นายโชฎึก โชติกำจร

คณะที่ 8 คณะกรรมการ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

1.  นายบุญอนันต์ พัฒนสิน

2.  นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล

3.  นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ

4.  นายวุฒิพล เจริญผล

คณะที่ 9 คณะกรรมการ การกีฬาและนันทนาการ

1.  นายโชฎึก โชติกำจร

2.  พลเรือโทอภิชาติ ศิริสิทธิ์

3.  นายบุญอนันต์ พัฒนสิน

4.  นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์

คณะที่ 10 คณะกรรมการ พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

1.  นายสมชาย ศิโรรัตน์

2.  นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล

3.  ดร.วสันต์ นาวเหนียว

4.  นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง #สมาชิกสภาเมืองพัทยา #พัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.