“แบงก์ชาติ” เปิดตัวเครื่องชี้เร็ว หรือ BOT RAT ตามติดเศรษฐกิจ

นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้พัฒนาเครื่องชี้เร็วเศรษฐกิจภูมิภาค หรือ BOT RAT ซึ่งย่อมาจาก Regional Activity Tracker เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจับชีพจรและแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาค ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งช่วยตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเร็วที่สะท้อนให้เห็นทิศทางเศรษฐกิจ เพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจในระยะข้างหน้าได้ดีขึ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วย

สำหรับ BOT RAT จะนำเสนอเครื่องชี้เร็วทั้งหมด 13 เครื่องชี้ ครอบคลุม 5 สาขาการผลิตที่สำคัญในภูมิภาค ได้แก่

1. ด้านเศรษฐกิจภาพรวม จาก Fakebook Movement เป็นรายวัน ทำให้เห็นการเคลื่อนที่ของประชาชนในภูมิภาคในระดับรายอำเภอ

2. ด้านท่องเที่ยว เป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นการท่องเที่ยวผ่านการจองที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ การเดินทางทางบกที่เห็นได้จากการท่องเที่ยวในภูมิภาคผ่านการเดินทางด้วยยานพาหนะ 4 ล้อ และดัชนีการเดินทางทางอากาศ ที่ชี้ให้เห็นถึงจำนวนผู้เดินทางเข้าภูมิภาคที่เดินทางโดยเครื่องบิน

3. ด้านการจับจ่ายใช้สอย เป็นดัชนีสะท้อนภาคการขนส่งสินค้า ทำให้เห็นถึงการขนส่งสินค้าและการค้าในพื้นที่ ผ่านการจราจรของรถบรรทุก 6-10 ล้อ ดัชนีการซื้อสินค้าออนไลน์ ชี้ให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนในการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ และดัชนีความเชื่อมั่นใช้จ่าย ชี้ให้เห็นความเชื่อมั่นการใช้จ่ายประชาชนโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

4. ด้านการจ้างงาน จะเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นในการจ้างงาน ทำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นการจ้างงานของประชาชนโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ และตำแหน่งงานเปิดรับใหม่ ชี้ความต้องการจ้างงานโดยรวบรวมจากประกาศหางานของนายจ้างผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด

5. ด้านภาคเกษตร ซึ่งในประเทศไทยเกษตรกรเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญ หากผลผลิตทางการเกษตรดีจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจด้วย โดยดูจากเครื่องชี้ดัชนีความเสี่ยงภัยแล้งที่ทำให้เห็นความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจากปัจจัยที่มีอิทธิพล ปริมาณน้ำในเขื่อน ชี้แนวโน้มปริมาณน้ำสำหรับการเกษตร และดัชนีราคาสินค้าเกษตร เห็นถึงข้อมูลราคาสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อช่วยสะท้อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ธปท. มีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเป็นประจำทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนผ่าน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เอกสารสรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในรูปแบบ infographic คลิปวีดิโอความยาว 5 นาทีที่เล่าพัฒนาการเศรษฐกิจภูมิภาคล่าสุดจากเครื่องชี้ BOT RAT และ Dashboard แสดงสถิติเครื่องชี้ BOT RAT ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงเวลาหรือพื้นที่ที่สนใจได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูล BOT RAT ได้ที่ www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/Pages/Regional_Economy.aspx   ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

Cr. ธนาคารแห่งประเทศไทย. เรื่อง ธปท. ยกระดับขีดความสามารถในการจับชีพจรเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเครื่องชี้เร็ว. https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/ Pages/n8164.aspx

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ธนาคารแห่งประเทศไทย #แบงก์ชาติ #จิตเกษมพรประพันธ์

#เครื่องชี้เร็วเศรษฐกิจภูมิภาค #BOTRAT #เศรษฐกิจ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.