“สนธยา” เป็นประธานร่วมแสดงความยินดีบุคคล องค์กร และสถาบันการศึกษาอันทรงคุณค่าของ EEC HDC

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 ที่ห้องประชุม Orchid Ballroom โรงแรม Royal Ciff Grand Hotel Pattaya จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณและเกียรติบัตรเชิดชูบุคคล องค์กรและสถาบันการศึกษาอันทรงคุณค่าของ EEC HDC โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธาน EEC HDC และนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ EEC ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แบ่งเป็น กลุ่มบุคคลทรงคุณค่า ที่เป็นผู้มีความรู้ สติปัญญา ความเสียสละทุ่มเทกาย ใจ สร้างองค์กรของตนให้ก้าวหน้ามั่นคง มีผลงานโดนเด่น สร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายสังคม สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลรอบข้างและสังคมแวดล้อม มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานในสาขาของตน ได้แก่ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ มหาชน จำกัด และนายปริพัตร บูรณสิน ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรม (Institute for Electric Vehicle Innovation, IEVI)

กลุ่มองค์กรทรงคุณค่า ที่มีผลงานสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่บนฐานความรู้ที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษ 21 เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมและผู้คนแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรของประเทศ ได้แก่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมที่มีผลงานในด้านยกระดับความรู้ ทักษะ และการพัฒนาบุคลากรจากสถาบันที่มีพัฒนาการในการสร้างการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2564 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute, TGI)

และยังได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณกลุ่มองค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่บนฐานความรู้ที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษ 21 เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมและผู้คนแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรของประเทศ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าในฐานะนายกเมืองพัทยา ได้ร่วมงานการยกระดับประเทศร่วมกับ EEC รวมถึงการพัฒนาบุคลากรกับ EEC HDC มาตั้งแต่แรกเริ่ม เมืองพัทยาได้เห็นความสำคัญของงานนี้มาก ซึ่งเป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง ในการสร้างความก้าวหน้าของประเทศที่ดำเนินอยู่ในวันนี้

ในงานยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร และสถาบันของ EEC HDC ประจำปี 2564 นับเป็นงานวาระพิเศษอีกวาระหนึ่ง ที่ได้มีการคัดสรรสถาบันการศึกษา องค์กร และบุคลากร ที่ได้ร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ ทุ่มเททั้งสติปัญญา ทรัพยากร แรงกายแรงใจร่วมกับ EEC HDC ตลอดเวลาที่ผ่านมา

การประกาศเกียรติคุณประจำปี ของผู้ได้รับรางวัล ซึ่งประกอบด้วย สถาบัน 3 สถาบัน 1 องค์กร และ 2 บุคคล รวมทั้งเกียรติบัตรขอบคุณองค์กรอีก 2 องค์กร นับว่าเป็นการบอกเล่าต่อสาธารณชนที่มีคุณค่าและความหมายในเกียรติประวัติที่ดีงาม สูงส่ง ในการทุ่มเท สนับสนุนสร้างความก้าวหน้าในพื้นที่ในภารกิจที่ทำให้กับประเทศชาติและสังคมไทย

————————————-

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สนธยาคุณปลื้ม #พัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.