พัทยา MOU 12 หน่วยงาน เดินหน้าแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี

เมืองพัทยาจัด MOU ร่วม 12 หน่วยงาน เดินหน้าแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี สานแนวทางยูเนสโก้ รับเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

จากสถิติในปัจจุบันจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กและสตรีที่เกิดขึ้นพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยูเนสโก้ หรือ องค์กรสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล และในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้มีมติให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนั้น

วันที่ 23 พ.ย. 2564 มีรายงานว่า เมืองพัทยาได้ร่วมกับหน่วยงานผู้ขับเคลื่อนการรณรงค์การยุติความรุนแรงในเด็ก สตรีและครอบครัว ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายตัวแทนร่วมลงนามร่วมกับตัวแทนทั้ง 12 หน่วยงานในเขตจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก ประกอบด้วย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี, สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.), สภ.เมืองพัทยา, สภ.บางละมุง, ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา ชลบุรี, คณะศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย, ศูนย์ธารชีวิต, ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี, สังฆมณฑลจันทบุรี แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลจันทบุรี, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี (สำนักงานศรีราชา)

ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรีและครอบครัว โดยการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานทุกระดับเพื่อลดความรุนแรงในสังคม ตลอดจนเป็นการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา และคุ้มครองผู้ถูกกระทำ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในสังคม

นอกจากนี้บังเป็นการดำเนินการอบรมบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อรับรู้สิทธิ์ในเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบชัดเจนโดยมีการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#MOU #การรณรงค์การยุติความรุนแรงในเด็กสตรีและครอบครัว

#ยูเนสโก้ #องค์กรสหประชาชาติ #สังคม #การใช้ความรุนแรง

#ความช่วยเหลือ #สนธยาคุณปลื้ม #พัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.