เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงออนไลน์ “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกาศผลรางวัลการประกวด “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” ภายใต้แนวคิดการออกแบบที่สื่อสารถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ตามที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดกิจกรรมประกวดกระทงออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้ส่งกระทงเข้าร่วมประกวดถึง 18 กระทง ประกอบด้วยภาคประชาชน เยาวชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้ทำการตัดสินโดยการพิจารณาจากคณะกรรมการ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 50 และคะแนนจากการโหวตจากผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari ร้อยละ 50

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมที่ 11 ทีมอะหยังจ๊ะแต โดย นายธนวัฒน์ ทับเที่ยงและนายณัฐกรณ์ ใคร้บุญ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมที่ 9 ทีมโรงเรียนพิงครัตน์ รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมที่ 13 ทีมสืบสานหัตศิลป์ล้านนา รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมที่ 3 กระทงสัตว์ป่าเริงร่าไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ โดย นายธนกร ใจวงศ์ศรี และนายกฤตยกิจ เผื่อนคำ, ทีมที่ 7 แม่มดเชียงใหม่, ทีมที่ 8 อะหยังจ๊ะแต โดย นายกฤษดาธัญ มหาวัน, ทีมที่ 10 นายทัตพงศ์ สารมหาชัย และนายปิยชน จันทร์ใจวงค์ , ทีมที่ 22 คณะนักเรียนอันดีอันงาม, ทีมที่ 23 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และทีมที่ 29 กระทงสัตว์ป่าเริงร่าไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ โดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมที่ 29 กระทงสัตว์ป่าเริงร่า ไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ โดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท นอกจากนี้รางวัลดาวเด่น Rising Star จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีมที่ 14 นายอภิสิทธิ์ บัวลอย, นายอัครชัย ศรีเชียงขวาง และนายจิระ ศารีวงษ์ และทีมที่ 24 แสงวัฒนธรรมกลางป่าใหญ่ โดย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท และรางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวตจะมีการสุ่มจากผู้ร่วมโหวตที่ทำตามกติกาครบทุกขั้นตอน จะประกาศผลผ่าน Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari ต่อไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-999000 หรือทุกช่องทางออนไลน์ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ LineOA : @nightsafari หรือ Tiktok และ IG : chiangmainightsafari

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี #กระทงสัตว์ป่าเริงร่าวันเพ็ญ

#สำนักงานพัฒนาพิงคนคร #ลอยกระทง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.