ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 พ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2564 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้กับกำลังพล ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการกับการแถลงนโยบาย ศรชล. ประจำปีงบประมาณ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ของ ศรชล. รองรับแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

สำหรับ ศรชล. จากเดิมมีฐานะเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้ ศรชล. จากเดิมเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ยกระดับขึ้นเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ ศรชล.

สำหรับบทบาทของ ศรชล. ในการทำหน้าที่บูรณาการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับหน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยราชการอื่นๆ ของรัฐ และองค์กรหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทำให้การแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทะเลมีเอกภาพและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การคุ้มครองเรือประมง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในการประกอบกิจการหรือกิจกรรมในทะเล ตลอดจนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อทำให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ปัจจุบันมีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีมีกลไกในการดำเนินงานที่สำคัญประกอบด้วย ด้านนโยบายมีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ด้านการบริหารมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (คณะกรรมการบริหาร ศรชล.) ประกอบด้วย อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นรองผู้อำนวยการ ศรชล. และเสนาธิการทหารเรือเป็นเลขาธิการ ศรชล.

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ทหารเรือ #ศรชล #การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล #ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.