“สมาคมกีฬาเพาะกาย” จับมือ “ม.บูรพา” ร่วมผลักดันและพัฒนา สู่ความเป็นสากล

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬาวุฒิสภาและประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ในวุฒิสภา ได้เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (MOU) ระหว่างสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยกับ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ห้องประชุม FSS-402 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายก และนายสาลี่ สว่างสุข เลขาธิการ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสของชาติให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการร่วมกันในการยกระดับกีฬาเพาะกายและฟิตเนสให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสในรูปแบบของพัฒนาองค์บุคคลและการจัดการองค์ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส แห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสสู่ความเป็นเลิศในภาพรวม

สาระสำคัญของความร่วมมือประกอบด้วยความร่วมมือทางการส่งเสริมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสให้แพร่หลายในกลุ่มนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor : EEC) และจังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรกีฬาเพาะกายและฟิตเนสสร้างและพัฒนานักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเล่นกีฬาเพาะกายและฟิตเนสเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ความร่วมมือทางการส่งเสริมด้านวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสนับสนุนและพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนส และความร่วมมือทางการส่งเสริมด้านบุคลากร ร่วมกันพัฒนาบุคลากรในด้านเทคนิคกีฬาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่วงการกีฬาเพาะกายและฟิตเนส โดยการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคกีฬาเพาะกายและฟิตเนสและวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การอบรม รวมถึงการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรวงการกีฬาเพาะกายและฟิตเนสให้มีความรู้และทักษะด้านเทคนิคกีฬาเพาะกายและฟิตเนสและวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการให้การดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามและระยะการดำเนินการมีกำหนด 5 ปี

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย #มหาวิทยาลัยบูรพา

#กีฬาเพาะกาย #กีฬา #MOU

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.