รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข”

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข”

พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning ไตรมาส 1 “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข” ณ อาคารที่พักอาศัยหมายเลข 1 (แฟลต 1) บ้านพักข้าราชการใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสนองนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือและกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและผู้พักอาศัย เกิดความรัก ความผูกพันและความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ

นาวาเอกหญิง นงลักษ์ สิงหโกวินท์ ในนามของคณะอนุกรรมการบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พื้นที่ 3 กองทัพเรือ ได้กล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาว่า เพื่อสนองต่อนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ข้อที่ 7 ดำรงความต่อเนื่องสวัสดิการบ้านพักเพื่อการดูแลสวัสดิการบ้านพัก ข้าราชการกองทัพเรือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความรัก ความผูกพัน ความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ เพื่อให้โรงพยาบาลมีความสง่างามทั้งภายในและภายนอกหน่วยอยู่เสมอและเพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลตลอดจนผู้ที่พักอาศัยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมแพทย์ทหารเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือได้ให้ความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งในสถานที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานจะสามารถช่วยให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีแล้ว ยังสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้มอบให้หน่วยต่างๆ นำไปปฏิบัติ โดยให้ดำเนินการจัดการ เรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือ ทั้งบ้านพักของหน่วยราชการและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ มีรูปแบบการบริหารจัดการ ที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง

และยังได้กล่าวต่ออีกว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส. ของกองทัพเรือ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของตนเอง ปลูกฝังให้มีจิตใจรักความสะอาด สวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้มีจิตสำนึกในความมีวินัย ความเคารพในกฎระเบียบของทางราชการและปลูกฝังให้เกิดความสามัคคี ความขยันหมั่นเพียร และการรู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน

และภายหลังจากเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ร่วมปลูกต้นกันเกรา รวมถึงให้ผู้บริหารของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ร่วมปลูกพันธ์ไม้ต่างๆ ไว้เป็นที่ระลึก เพื่อสนองต่อนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือและกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและผู้พักอาศัย เกิดความรัก ความผูกพันและความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ ณ อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ต่างๆ ของ รพ.สมเด็จพระยางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

Cr. นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี /ว่าที่ ร.ต.หญิง จรรยา สถาวร รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#รพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ #กรมแพทย์ทหารเรือ #สัตหีบ #ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.