ฝึกฝนให้ชำนาญ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว นำพนักงานพัฒนาศักยภาพป้องกันระงับอัคคีภัย

ฝึกฝนให้ชำนาญ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว นำพนักงานพัฒนาศักยภาพป้องกันระงับอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564  นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ  นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ และกองช่าง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จำนวน 30 นาย เข้ารับการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่องสถานที่และวิทยากรจากงานป้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนที ดิษฐบรรจง ปลัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานดับเพลิง งานเทศกิจและกองช่าง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ให้สามารถปฏิบัติงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ  นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า ปัจจุบันเหตุสาธารณภัยและเหตุอัคคีภัยนั้นได้เกิดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ที่พร้อมมีความทันสมัยและกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและหน่วยงานราชการสูงที่สุด  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญของพนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม เกิดทักษะ เพิ่มพูนความความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องมีความพร้อมที่จะรองรับกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #สัตหีบ #ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.