พระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ เสด็จเยือนประเทศไทย พร้อมมอบถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเทศกัมพูชา แด่ “ผู้บริหาร มจร.”

พระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ เสด็จเยือนประเทศไทย พร้อมมอบถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเทศกัมพูชา แด่ “ผู้บริหาร มจร.”

พระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ รองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังกัมพูชา เอกอัครราชทูตผู้พิทักษ์สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จมาประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ในพิธีมอบถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเทศกัมพูชา แต่พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มจร., รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 พระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ รองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังกัมพูชา เอกอัครราชทูตผู้พิทักษ์สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เสด็จส่วนประองค์มาประเทศไทย โดยมีนายฉลอง ภักดีวิจิตร มารอรับเสด็จพระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ แบบเรียบง่าย โดยเข้าห้องพักรับรองที่ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม เพื่อเจรจาพูดคุยอย่างเป็นกันเอง หลังจากเดินทางมาจากประเทศกัมพูชา หลังจากนั้น พระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ พร้อมคณะ ได้เสด็จลงเรือประทับเสวยอาหารค่ำ

และเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา พระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ ได้เสด็จไป ณ อาคารหอประชุม ม.ว.ก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำพิธีมอบถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเทศกัมพูชา แด่พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มจร., รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.

พระองค์เจ้าฤทธิราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ รองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังกัมพูชา เอกอัครราชทูตพิทักษ์สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ถวายสักการะแด่อธิการบดี รองราชเลขาธิการอ่านพระราชกฤษฎีการประกาศนียบัตรเครื่องอิสรยาภรณ์ สหเมตรี มหาสิริวัฒน์ อันดับหนึ่ง ราชมิตราภรณ์ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาอ่านพระราชกฤษฎีกาประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับแปลภาษาไทย รองราชเลขาธิการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่อธิการบดี และมอบให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, พระสงฆ์นำโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเจริญชัยมงคลคาถา และนายธีรยุทธ์ เชียงเชาว์ไว

ทั้งนี้ พระองค์เจ้าฤทธิราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ ทรงสำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปี 2546 ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์กัมพูชา

ขอบคุณภาพจาก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#พระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ศรีสุวัสดิ์ #ราชอาณาจักรกัมพูชา #ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.