พม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 16th ASEAN GO – NGO Forum ภายใต้แนวคิดหลัก “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหุ้นส่วนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของอาเซียน”

พม. เจ้าภาพจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 16 (16th GO – NGO Forum) รองรับการฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด – 19 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 16 (16th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development: 16th GO – NGO Forum) โดย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD Leader of Thailand) เป็นประธานร่วม (Co-Chair) กับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ (National Council on Social Welfare of Thailand: NCSWT) พร้อมด้วย นายชินชัย ชี้เจริญ  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (ICSW-SEAP) คณะผู้แทนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (NCSWT) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งผู้แทนกรมต่างๆ สังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. โดยผ่านระบบการประชุมแบบผสมผสาน

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า การประชุม 16th ASEAN GO – NGO Forum จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหุ้นส่วนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของอาเซียน (Strengthening Partnerships towards the Betterment of ASEAN)” โดยมีระเบียบวาระสำคัญในการหารือ ประกอบด้วย

1.) บทบาทและการสนับสนุนของ NGOs/CSOs และภาคเอกชน ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา รวมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการฟื้นตัวภายหลังการระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 บนพื้นฐานของแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

2.) บทบาท ความสำเร็จ และการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ได้รับรางวัลสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ประจำปี 2564

3.) การจัดทำข้อเสนอแนะของการประชุม 16th ASEAN GO-NGO Forum เพื่อนำเสนอต่อการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 17 (17th ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development: 17th SOMSWD)  

4) การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ของการประชุม 16th ASEAN GO-NGO Forum

ทั้งนี้ การประชุม 16th ASEAN GO-NGO Forum เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมแบบผสมผสาน ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวง พม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อีกทั้ง วันนี้ 16 ธ.ค. 2564 จะรับหน้าที่การเป็นประธาน SOMSWD ต่อจากประเทศฟิลิปปินส์ ในการประชุม 17th SOMSWD และจะทำหน้าที่ประธาน SOMSWD เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุม 16th ASEAN GO – NGO Forum ยังมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้แก่ SOMSWD Leaders รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสาม เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนองค์กรที่ได้รับรางวัล AOSWADA จากประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานภาควิชาการ องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานหรือองค์กรของประเทศไทย รวมถึงคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศอาเซียนบวกสาม เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงผู้ได้รับรางวัล AOSWADA ของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมจากประเทศไทย ได้แก่ องค์กรที่ได้รับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี 2564 คือ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation: LPN) และบริษัท โซเชียลโมชั่น จำกัด (SocialMotion Co., Ltd) ตลอดจนผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกกระทรวง พม.

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #สวัสดิการสังคมและการพัฒนา #ภาคเอกชน #ภาคประชาสังคม #อาเซียน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.