องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ ส่งเสริมพัฒนาความรู้และนวัตกรรมสู่เยาวชน

องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ร่วมถ่ายทอดนวัตกรรม โดยใช้ศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ (มนก.) โดย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในรูปแบบต่างๆ และร่วมกันใช้ทรัพยากรตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้ มี รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยหวังให้ทั้งสองหน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย #มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.