กระทรวงสาธารณสุข จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระ ขับเคลื่อน Model 3F : Family – Free – Fun

กระทรวงสาธารณสุข จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย (Play Day)  ขับเคลื่อน Model 3F : Family – Free – Fun สร้างกระแสการเล่นอิสระ และสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนาผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ตำบลละ 1 แห่ง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 ที่สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย (Play Day) มีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติฯ ภายในมีการลงนาม MOU พัฒนาผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาระหว่างกรมอนามัยและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นมอบโล่พื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกให้แก่ 14 หน่วยงาน และมีบูธกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกของหน่วยงาน และโรงเรียนต่างๆ จำนวน 14 แห่ง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการเล่น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะ รู้เท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี IQ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมควบคู่กับ EQ และ EF ผ่านการเล่น โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ มีผู้อำนวยการเล่น (Play worker) อย่างน้อยตำบลละ 1 คน และมีพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ตำบลละ 1 แห่ง ด้วยแนวคิด 3F ได้แก่ F : Family คือการเล่นกับครอบครัว เพื่อน พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ที่มีทักษะและสร้างแรงจูงใจในการเล่น F : Free คือ การเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามความต้องการอยากจะเล่นโดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็กเล่นที่ไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัย และ F : Fun คือ การเล่นให้สุข สนุก โดยมีกิจกรรม สื่อของเล่นหลากหลายหาง่ายไม่ซับซ้อน เป็นไปตามวัย เน้นธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้มีผู้อำนวยการเล่น (Play worker) จำนวน 2,322 คน และพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก จำนวน 787 แห่ง “สำหรับการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย (Play Day) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร สร้างกระแส และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้อำนวยการเล่น (Play worker) เป็นผู้ที่มีบทบาทช่วยให้การเล่นของเด็กประสบความสำเร็จ ซึ่งพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ครูพี่เลี้ยงเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกคนที่อยู่รอบตัวเด็กสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่น และสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”

ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก โดยได้มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ให้ครอบคลุมทุกตำบล มีองค์ประกอบสำคัญ 4 องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ได้แก่ 1. พื้นที่เล่น (Space) ต้องสอดรับกับบริบทแต่ละพื้นที่เป็นสถานที่ปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกช่วงเวลา 2. กระบวนการเล่น (Play process) เน้นการเล่นอิสระ ครอบครัวมีส่วนร่วมและเป็นการเล่นที่ส่งเสริมสุขภาพทางกาย การเจริญเติบโต เช่น วิ่ง กระโดด ขว้าง ปีนป่าย วิ่งเปี้ยว วิ่งเก็บของ เป็นต้น 3. หน่วยบริหารจัดการการเล่น (Play Management Unit) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 4. ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็กโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดำเนินการผ่านพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน

ทางด้าน นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรอบด้านจึงได้มีนโยบายขับเคลื่อนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผนึกกำลังร่วมกันของ 3 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นผู้ออกแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการใน 15 ประเด็นเร่งด่วนด้านคนและการศึกษาที่จะต้องดำเนินการใน 5 ปีแรก ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รวมทั้งสิ้น 4,601 แห่ง

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กระทรวงสาธารณสุข #ส่งเสริมการเล่นอิสระ #เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก #ส่งเสริมการเรียนรู้

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.