ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในงาน สสทท Eastern Bangkok Region ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Eastern Bangkok Region (EBR) ของ สสทท ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุม Eastern Bangkok Region (EBR) ของ สสทท ที่ เขตมีนบุรี กรุงเทพ โดยมี ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยคุณมุกดา ทองแดง เป็นรองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร คุณปรีดี นักงาน เป็นที่ปรึกษาของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นางสาวฌนันญา  อนกิจบำรุง เลขาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยทั้ง 9 เขต ในภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้สตรีและบุคคลทั่วไปร่วมกันทำความดี เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำความดี การเสียสละ ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีและบุคคลที่ทำความดี ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของสตรีที่จะเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยปี​ ​2564​ สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย​ มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือครอบครัวของสตรีที่เป็นลูกหนี้ธนาคารในด้านสินเชื่อบ้านและช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร ปัจจุบัน​สมาพันธ์​ฯ​ มีสมาชิกมากกว่า 10,000 คน จาก​ทั่วประเทศ​ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร ได้แก่

1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. สนับสนุนและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชคำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การจัดสวัสดิการทางสังคมตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการทางสังคม 2546 ซึ่งเป็นการรักษาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยไม่หวังผลกำไรและเป็นกลางทางการเมือง

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนในการเข้าร่วม กิจกรรมช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม ฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่าย สมาพันธ์ องค์กร สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อต่อสาธารณะ

5. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาหญิงและชายมีความเสมอภาคกัน ครอบครัวเป็นปึกแผ่นและมีความเข้มแข็ง รวมถึงคนชราผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดจากที่อยู่อาศัย เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม เกษตรกร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วม และเกื้อกูลกันและกัน เพื่อส่งเสริมการวิจัยกันคว้า ดิน น้ำ ป่า คน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้

7. สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยได้ทาง Facebook Fanpage : สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย #เพ็ญจันทร์ล้อสีทอง #ส่งเสริมสตรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.