ผู้ว่าฯราชบุรี มอบภาระกิจ รองผู้ว่าฯ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ลงพื้นที่ ตัดสินการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ

ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 1)
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ พื้นที่ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง และ พื้นที่ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 โดยมี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมตัดสินฯ ประเภทกิจกรรมตำบลเข้มแข็ง

ภาคเช้า ณ พื้นที่ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับในการดำเนินกิจกรรมจาก นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอวัดเพลง พร้อมด้วย นางสาวกิรณา พินเสนา พัฒนาการอำเภอวัดเพลง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง และ ภาคบ่าย ณ.พื้นที่ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม โดยมี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอโพธาราม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม

ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งมี พระครูโสภณปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้อง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตัดสินการคัดสรรกิจกรรมตำบลเข้มแข็งที่ผ่านการกรั่นกรองจาก 10 อำเภอ เหลือ 2 อำเภอสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และพัฒนายกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
  โดยมีเป้าหมายเข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ จำนวน 4 ประเภท 5 รางวัล ดังนี้
  1.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รางวัล
 4. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จำนวน 1 รางวัล
  3.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จำนวน 2 รางวัล (ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล)
  4.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 1 รางวัล
  กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และในปี 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และ โล่พระราชทานให้กับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักการพัฒนาชุมชน พ้นความยากจน และให้พสกนิกรร่วมสืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่อง ยั่งยืน และ ในปี 2566 ได้ทรงพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรางวัลตำบลเขัมแข็งระดับจังหวัดด้วย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย และชุมชน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัล รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

(ทีมข่าว : สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน)

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด