อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.66 ที่ห้องประชุมโรงแรมการ์เด้น ซีวิว ถนนพัทยา-นาเกลือ นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติ

นายอภิชาติ จันทร์หอม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมนี้ว่า โครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มีกำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม Garden Sea View อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รวม 3 วัน 2 คืน

นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ ประชาชนที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี จากทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดชลบุรี จำนวน 110 คน โดยมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 25 – 70 ปี แบ่งเป็นเพศชาย 34 คน เพศหญิง 76 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรี

เพื่อให้อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ รวมถึงแนวทาง ทิศทาง และเป้าหมายในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครให้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นแนวทางหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับ และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรี ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และเมืองแห่งกีฬา (Sport City)

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด