ทส. สานพลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง “Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก”

วันนี้ (11 มิถุนายน 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง “Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก” ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ในแต่ละปี UNEP จะกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติหรือน่าวิตก โดยในปี 2566 นี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติก ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution”

ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับ เมื่อปี 2561 แสดงให้เห็นว่า มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพลาสติกนั้น เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกแบบบูรณาการ ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ที่เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ แสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

ในการร่วมกันแก้ปัญหาขยะพลาสติกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับแนวคิดในการรณรงค์ขององค์การสหประชาชาติ และนโยบายรัฐบาล โดยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน


นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุหลักจากขยะพลาสติก มีข้อมูลจาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย-TEI เผยว่า ในแต่ละปีทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกมากกว่า 400 ล้านตัน โดยครึ่งหนึ่งออกแบบมาให้ใช้เพียงครั้งเดียว ในจำนวนนั้นน้อยกว่าร้อยละ 10 ถูกรีไซเคิล ส่วนอีกประมาณ 19-23 ล้านตัน จะไหลลงสู่ทะเลสาบ แม่น้ำ และทะเล อีกทั้งในหลุมฝังกลบขยะนั้นเต็มไปด้วยขยะพลาสติก และมีบางส่วนถูกเผาไหม้กลายเป็นมลพิษทางอากาศ

นอกจากนี้ขยะพลาสติกเหล่านั้นยังเป็นสาเหตุของการเกิดไมโครพลาสติกที่สามารถปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศ สุดท้ายกลับมาปนเปื้อนในอาหารของพวกเราทุกคน มีการประมาณการว่าในแต่ละปีคนส่วนใหญ่บริโภคอนุภาคพลาสติกกว่า 50,000 ชิ้น ดังนั้นปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุกคนต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการลด-ละ-เลิก พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว single-use plastics เพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติก ทุกคนสามารถช่วยโลกได้ เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการขยะพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 นี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะรวมพลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง “Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก” โดยได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน อีกทั้งได้รับการตอบรับจากพันธมิตรผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน จำนวนกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเดิน-วิ่ง Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก จำนวน 2 ระยะทาง ได้แก่ มินิมาราธอน (ระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร) และฟันรัน (ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร) รางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เสื้อ เหรียญรางวัล และโล่รางวัล ที่ผลิตจากฝาและขวดพลาสติก กิจกรรมรับบริจาคพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำขยะพลาสติกยืดหรือแข็งที่แห้งและสะอาด อย่างน้อย 3 ชิ้น มาแลกสิทธิ์รับเสื้อและหมายเลขวิ่ง เพื่อนำเข้าโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) กิจกรรมแจกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จำนวนกว่า 2,000 ต้น การจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก

การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สำคัญงานนี้ได้จัดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีจุดคัดแยกขยะ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย


Ms. Marlene Nilsson, Deputy Regional Director, UNEP Asia and the Pacific Office ผู้แทนจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กล่าวว่า วันสิ่งแวดล้อมโลก 2023 ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะมลพิษจากพลาสติก โดยรายงานล่าสุดของ UNEP แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางที่จะสามารถลดมลพิษจากพลาสติกได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2040 ซึ่งจะต้องอาศัยความพยายามและความร่วมมือจากทุกคน UNEP ได้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลไทยที่ได้ดำเนินการผลักดันการปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติให้เกิดผลตามเป้าหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น


นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำหรับสวนสมเด็จฯ สถานที่ ที่ใช้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก ในวันนี้ เดิมพื้นที่สวนแห่งนี้เป็นพื้นที่เรียกว่า หนองปรือใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ภาคราชการและเอกชนได้ร่วมกันระดมทุนสร้างเป็นสวนสมเด็จย่า เพื่อถวายในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ได้ชื่อว่า “สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี” เป็นสวนสมเด็จฯ 1 แห่ง ใน 12 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลโดยเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย และศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของชาวจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ข้างเคียง ในฐานะตัวแทน รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจรักษ์โลก

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.