พช.ราชบุรี รับการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง ตำบลท่าผา จังหวัดราชบุรี


นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ อ่างทอง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี กรรมการ และนายสมศักดิ์ บรรลุ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการ ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการคัดเลือกฯในครั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอโพธาราม
  2. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ ภูมิวัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
  3. ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสาวพนิดา สุวรรณมาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
  4. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวจิรัชญา จิ๋วเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง โดยการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นฯ ในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประพฤติตนอยู่ในจรรยา ระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งสนับสนุน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และเป็นกำลังใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ โดยมีภาคีเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอวัดเพลง, นายจตุรงค์ ตังป๊อก กำนันตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และเครือข่ายสตรีอำเภอโพธาราม
    ภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยขวาง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฯ พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจิรัชญา จิ๋วเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง โดยมี นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน และประชาชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และเป็นกำลังใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.