พช.ราชบุรี สนับสนุนนักเรียนนายร้อยตำรวจลงพื้นที่ศึกษาชุมชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือเบื้องต้น พ่อแม่สมมติตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 ของโรงเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจ

โดยมี พลตำรวจตรี จิรชาติ เจริญศรี ผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, พันตำรวจตรี สายฟ้า จิราวรรธนสกุล รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ร่วมประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะนายตำรวจจากฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอบ้านคาและสวนผึ้ง), เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ, หัวหน้าสถานีภูธรที่เกี่ยวข้อง, กำนันใน 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 130 คน โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้


1.การชี้แจงหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 36 ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2566
2.ความเป็นมาของหลักสูตรการฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท โดยเดิมทีเรียกว่า โครงการพ่อแม่สมมติ
3.บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติ
4.ข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของหลักสูตรฯ


ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วางแผนเข้าพบปะพ่อแม่สมมุติจากทุกอำเภอ ร่วมกับนายอำเภอและพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอบ้านคาและสวนผึ้ง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนายร้อยได้ศึกษาชุมชนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะร่วมกับประชาสังคม ให้เป็นไปตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาดังกล่าว


หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 36 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกการทำงานร่วมกับชาวบ้าน
  2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจเกิดจิตสำนึกที่จะผดุงความเป็นธรรม ในกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้ และไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน
  3. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้มีโอกาสศึกษาสังคมแบบชาวบ้านในชนบท และเกิดจิตสำนึกที่จะบริการรับใช้ประชาชน
  4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน และตำบลที่ออกไปฝึกรับใช้ประชาชน

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.