จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ ให้ตรงความต้องการ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี เพื่อขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้

 1. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566 มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
  1.1 ใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน (คนตกเกณฑ์ MPI) ในระบบ TPMAP ปี 2566 เป็นเป้าหมายดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ หากพบว่ามีบุคคล/ครัวเรือนที่ประสบปัญหา แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน ให้ดำเนินการเพิ่ม/บันทึกในระบบ TPMAP ปี 2566 และให้ความช่วยเหลือต่อไป ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 315 ครัวเรือน
  1.2 ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566 โดยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายและสำรวจครัวเรือนตกหล่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยปฏิบัติการ 4 ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ การให้ความช่วยเหลือ บันทึกกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือลงในระบบ TPMAP Logbook ติดตามครัวเรือน รายงานผลการให้ความช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือ
  1.3 การดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566 ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหาครัวเรือนเป้าหมายด้วยปฏิบัติการ 4 ท พร้ออมทั้งบูรณาการความช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือน แบบพุ่งเป้าและตรงสภาพปัญหา และดำเนินการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนในระดับอำเภอให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรมการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนใน TPMAP Logbook
 2. จังหวัดราชบุรีกำหนดกลยุทธ์ 5 พร้อม ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน” 5 พร้อม ประกอบด้วย 1.ข้อมูลพร้อม 2.องค์กรและบูรณาการพร้อม 3. ภารกิจพร้อม 4. ระบบการติดตามพร้อม 5. รายงานและประชาสัมพันธ์พร้อม
 3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรี ปี 2566 ซึ่งดำเนินกิจกรรมถึงการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป (กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้น) โดยดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการออกติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายของทีมพี่เลี้ยงอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง การบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายลงในระบบ TPMAP Logbook ปี 2566 การรายงานผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย และติดตามครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ครัวเรือนกลับมาตกเกณฑ์อีก
 4. จังหวัดราชบุรีมีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ และบันทึกลงระบบ TPMAP Logbook ปี 2566 จำนวน 315 ครัวเรือน แยกออกเป็นประเภทพัฒนาได้ จำนวน 152 ครัวเรือน และประเภทสงเคราะห์ จำนวน 163 ครัวเรือน แบ่งเป็นสภาพปัญหารายมิติ ดังนี้
  1) มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ จำนวน 24 ครัวเรือน
  2) มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 84 ครัวเรือน
  3) มิติที่ 3 ด้านการศึกษา จำนวน 85 ครัวเรือน
  4) มิติที่ 4 ด้านรายได้ จำนวน 146 ครัวเรือน
  5) มิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 0 ครัวเรือน
  (หมายเหตุ 1 ครัวเรือน สามารถตกเกณฑ์ได้มากกว่า 1 มิติ)
 5. การบูรณาการให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) จังหวัดราชบุรี ตามมิติปัญหาทั้ง 5 ด้าน โดยมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี (คจพ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566
 6. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี (คจพ.จ.)ในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และขอให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี (คจพ.จ.)รายงานผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย พร้อมภาพถ่ายส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี (คจพ.จ.) ทุกวันที่ 25 ของเดือน เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลใน TPMAP Logbook ต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.