ประธานชมรมคนรักผืนป่าเข้ายื่นหนังสือที่อยู่ 10/1 ซอยนวมินทร์ 11 แยก 11แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
เรื่อง ร้องเรียนพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ช.
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบเอกสารพิจารณา จำนวน 1 ชุด


ด้วยมีเจ้าหน้าที่รัฐบางราย มีพฤติกรรมที่อาจเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อ
ประโยชน์ แก่ผู้อื่น ส่งผลให้ผื่นป่าและอุทยานแห่งชาติรวมถึงที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
อันมีคุณค่าต่อรัฐและประชาชนต้องตกเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยขอ
นำเรียนสรุปข้อเท็จจริงอันมีสาระสำคัญดังนี้

 1. พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ ในท้องที่ตำบลป่าขะ ตำบลบ้าน
  พร้าวอำเภอบ้านนา ตำบลหนองแสง ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี ตำบลสาริกา ตำบลหินตั้ง
  ตำบลพรหมณี อำเภอเมือนครนายก จังหวัดนครนายก ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
  ตำบลสัมพันตา ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัด
  นครราชสีมา และตำบลมวกเหล็ก ตำบลซำผักแซว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้เป็นอุทยาน
  แห่งชาติ พ.ศ 2505 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 19 กันยายน 2505 ทำ
  ให้บริเวณป่าเขาใหญ่ ในพื้นที่บางอำเภอของ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี
  นครราชสีมา และสระบุรี ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาตราส่วนในแผนที่ 1 : 250,000
  เป็นอุทยานแห่งชาติ มาตั้งแต่บัดนั้น ซึ่งปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้รับการรับรองจาก
  โครงการยูเนสโกให้เป็นพื้นที่มรดกโลกอีกด้วย (เอกสารหมายเลข 1)
 2. โดยที่แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1 เป็นแผนที่ในมาตราส่วน 1 : 250,000
  ซึ่งเป็นสัดส่วนขนาดเล็กมาก กล่าวคือ ขนาดในแผนที่เพียง 1 เซนติเมตร จะเท่ากับระยะทางจริงถึง
  2.5 กิโลเมตร กรมปัไม่ในเวลาก่อนปี พ.ศ 2545 ตลอดมาจนถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปำา และ
  พันธุ์พืชภายหลังปี 2546 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อมาตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กร
  จึงได้กำหนดกระบวนการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มายังต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ 2502 ก่อน

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.