จ.ราชบุรี นำทีมมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงฯ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง และที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี และทีมมหาดไทยระดับจังหวัด

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ สนับสนุนและติดตาม ทีมบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาสร้างกระบวนการและร่วมขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ อำเภอบางแพ โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ดังนี้

 1. โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
 2. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
 3. โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
 4. โครงการถงขยะเปียกลดโลกร้อน
 5. โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map)
 6. การดำเนินการสร้างทีมเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยภาคส่วนทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ทั้งนี้ทีมมหาดไทยระดับจังหวัดราชบุรี ได้มีตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้า “โครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด” ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยให้ใช้กลไกกองทุนเเม่ของแผ่นดินมาปรับใช้ในพื้นที่ในการรักษา บำบัด เฝ้าระวัง ตลอดจนเป็นกำลังในการป้องกันบุตรหลานภายในชุมชนไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
  การลงพื้นที่ติดตามฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 7. เพื่อให้อำเภอสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
 8. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่
 9. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
 10. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมไปถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจให้ดียิ่งขึ้น และให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.