จ.ราชบุรี/ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 3 พื้นที่ราชบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปี 2566 พื้นที่จังหวัดราชบุรี
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และพื้นที่อำเภออำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ อ่างทอง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และนายสมศักดิ์ บรรลุ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ


ในการนี้ น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้กำกับดูแลและขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประธานคณะอนุกรรมการฯจังหวัด ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯและนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอวัดเพลง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัดเพลง กลุ่มองค์กร คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในการเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ ในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดคัดเลือก ฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้


ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ
ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ
ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ
ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ โดยในวันนี้ ภาคเช้า เป็นการคัดเลือก 2 ประเภท ดังนี้


ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ภาคบ่าย คัดเลือก 2 ประเภท ดังนี้
ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ติดตามเยี่ยมชม กลุ่มอาชีพปลูกกล้วยน้ำว้าเพื่อแปรรูป หมู่ที่ 11 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินทุนหมุน เวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


สำหรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกลไกที่สำคัญและมีผลต่อสตรีในระดับพื้นที่ชุมชนในทุกๆ จังหวัดในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีส่วนช่วยเหลือสตรี ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การส่งเสริมศักยภาพสตรี รวมถึงมุ่งลดผลกระทบจากปัญหาสตรีที่ถูกกระทำจากความรุนแรงในครอบครัวหรือการขาดโอกาสในสังคม และช่วยลดปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นปัญหาโดยตรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในสังคมทุกวันนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังเป็นแหล่งทุน หรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ

เพื่อให้สตรีนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือพัฒนาอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของสตรี โดยการรวมกลุ่มของสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มของสตรีเอง พร้อมเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรี โดยเริ่มต้นจากความต้องการของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับจากสังคมในความรู้ความสามารถของสตรี ต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.