พช.ราชบุรี เร่งพัฒนาบุคลากร”ลับมีดให้คม”จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 6 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 30-31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านงานอัตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนากรบรรจุใหม่

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พัฒนากรที่บรรจุในปี พ.ศ. 2561-2566 จำนวน 22 คน ผอก.งานที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


โดยหลักสูตรที่บรรยาย วันแรก วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย

 1. การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และของจังหวัด โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
 2. การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ โดย นายจำรูญ ผิวสองสี ผู้ประกอบการการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดราชบุรี
 3. การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายอาจณรงค์ สัตยพานิช อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
  โดยหลักสูตรที่บรรยาย วันที่สอง วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย
 4. วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน โดย นายโชคชัย แก้วป่อง อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 5. หลักและวิธีการพัฒนาชุมชน/หลักการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน โดย นายโชคชัย แก้วป่อง อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 6. กระบวนการให้การศึกษาชุมชน โดย วิทยากรบรรยายภาครัฐ โดย นายโชคชัย แก้วป่อง อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 7. หลักการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ 5 ก
 8. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดย นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ /การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดย นางสาวนลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 10. การส่งเสริมช่องทางการตลาด โดย นางสาวนลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  วัตถุประสงค์
 11. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และการหล่อหลอมอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นพัฒนากรบรรจุใหม่ (ปี 2561-2566)
 12. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ได้เรียนรู้รูปแบบกระบวนการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มอาชีพ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และได้เรียนรู้แบบอย่างของการพัฒนาผู้ประกอบการ (OTOP) ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
 13. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในการศึกษาชุมชน การปฏิบัติงานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างศรัทธาของประชาชน อันจะก่อให้เกิดความรักชุมชนและปลูกฝังอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเกิดบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
  4.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี ประเภทผ้าตีนจกซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และเรียนรู้กระบวนการพัฒนาลายผ้าพระราชทานสร้างผลงานเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ผ่านการฝึกฝนปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP
 14. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านงานอัตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่
  กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนากรบรรจุใหม่
  กิจกรรมที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเรียนรู้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มอาชีพ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้การพัฒนาผ้าจกจากกลุ่มอาชีพณัฐธภาผ้าจก
  กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโอกาสในการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จในให้แก่กลุ่มอาชีพ ณัฐธภาผ้าจก
  กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มอาชีพและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  กิจกรรมที่ 6 การจะทำคลิปสรุปผลการดำเนินงาน

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.